Verkoop- / Huurkoop Voorwaarden

Huurkoopovereenkomst Pimpter

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurkoopovereenkomsten met betrekking tot printer- en computer apparatuur, support en overige diensten aangegaan tussen Pimpter Special Printers, gevestigd te Made, hierna te noemen Verhuurder en haar Huurder. Eventuele algemene voorwaarden van Huurder zijn niet van toepassing en Verhuurder is daaraan niet gebonden, tenzij zij de toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, offerte, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn niet bindend, tenzij Verhuurder schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld en onverminderd de verplichtingen van Huurder om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven gegevens.

Artikel 2: Duur

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden. Hierna vervalt de huurkoopovereenkomst, en zal de Pimpter en toebehoren eigendom van Huurder worden, met dien verstande dat alle termijnen op dat moment voldaan zijn.

Artikel 3: Levering

 1. Alle door Verhuurder genoemde en/of overeengekomen (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Verhuurder bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt Verhuurder niet in verzuim. Bij overschrijding van enig termijn, zullen Verhuurder en Huurder zo spoedig mogelijk in overleg treden. Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

Artikel 4: Wijze van Betaling

 

 1. Alle prijzen genoemd op het order/bestelformulier zijn exclusief BTW.
 2. De maandbedragen genoemd op het order/bestelformulier zijn exclusief  nieuwe laptop, en eventuele extra’s.
 3. Afgesproken maandbedragen, zoals vermeld op het order/bestelformulier, zullen maandelijks, omstreeks de 1e dag van de maand, middels automatische machtiging, zonder enige korting of beroep op verrekening te worden voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn door stornering of anders, is Huurder van rechtswege in verzuim en heeft Verhuurder het recht op een rentevergoeding van 3% boven de depositorente van de Europese Centrale Bank, met een minimum van het percentage van de wettelijke rente.
 4. Alle openstaande termijnen, zijn direct, zonder ingebrekestelling opeisbaar en verschuldigd, indien Verhuurder het volledige bedrag van een termijn niet heeft kunnen incasseren, en 14 dagen na stornering van een incasso of anders alsnog het bedrag niet van Huurder heeft ontvangen. Alsdan zijn de overige bepalingen van dit artikel voor wat betreft de verschuldigde rentevergoeding en de incassokosten integraal van toepassing op deze termijnen.
 5. Ingeval van verzuim van Huurder zijn alle kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten voor rekening van Huurder waarbij deze kosten forfaitair worden bepaald op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van €113,45.
 6. Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen, die voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, zullen door Verhuurder mogen worden doorberekend.
 7. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Huurder periodiek te betalen bedragen, geldt dat Verhuurder gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 8. Verhuurder is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Huurder aan te passen voor de prestaties die volgens planning dan wel volgens overeenkomst zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
 9. Indien Huurder niet akkoord wenst te gaan met een door Verhuurder op basis van lid 7 of 8 van deze voorwaarden hiervoor kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven van meer dan 25%, is Huurder gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Verhuurder genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren. De Pimpter en bijbehoren zal op dat moment tegen betaling van de volledige resttermijn “oude tarief” in 1 volledige termijn afbetaald kunnen worden. Hierna is de machine eigendom van Huurder.
 10. Wanneer Huurder in geval van het vorige lid de Pimpter en bijbehoren niet direct wenst aan te kopen voor het resterende huurbedrag, zal Artikel 10 lid 1 van deze overeenkomst onverminderd van kracht worden.
 11. Alle belastingen – hoe ook genaamd – welke nu of ter eniger tijd zullen worden geheven op de door Huurder te betalen bedragen, of op de overeenkomst of op de apparatuur en/of op het gebruik van de apparatuur onverschillig te wiens name deze worden gesteld, zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 5: Installatie, Storingen, Onderhoud en Gebruik

 

 1. Verhuurder draagt zorg voor het instellen, afstellen en testen van de apparatuur voor dat deze geleverd wordt aan Huurder.
 2. Huurder zal na het aangaan van de huurovereenkomst op een vooraf overeengekomen datum naar een vooraf overeengekomen plaats komen, meestal het vestigingsadres van Pimpter Special Printers, voor een algemene instructie; alléén of in groepsverband, waarna computer/laptop en Pimpter direct meegenomen zal worden door Huurder.
 3. Indien de Huurder niet naar deze instructiedag wilt komen, maar instructie en installatie aan huis prefereert, zal door Verhuurder € 97,50 aan installatiekosten en kilometervergoeding van € 0,24 per afgelegde kilometer van Made naar Huurder en terug (volgens ANWB Routeplanner of gelijkwaardig) aan Huurder in rekening worden gebracht.
 4. Verhuurder zal de apparatuur in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe noodzakelijke onderhouds- en calibratiewerkzaamheden verrichten volgens de Verhuurder aangegeven instructies.
 5. Bij storingen kan Huurder contact opnemen met de Servicedesk van Pimpter. Pimpter streeft naar het oplossen van uw probleem binnen 24u (één werkdag) 
 6. Bij storingen of omruiling zal de Verhuurder – binnen redelijke termijn – (te weten één werkdag bij storing, twee werkdagen bij omruilen), met uitzondering van force majeur waaronder begrepen doch niet beperkt tot stakingen, personeelsgebrek, autopech, weersomstandigheden, computerstoringen, het niet beschikbaar zijn van het RAM datanet en het niet werken van het notebook met ontvangst- en zendfaciliteiten) na ontvangst van een bericht van de Huurder dat apparatuur niet naar behoren functioneert door haar aan te wijzen technisch servicepersoneel de betreffende werkzaamheden laten uitvoeren op maandag tot en met vrijdag, van 10.00 – 17.00 uur, met uitzondering algemeen erkende feestdagen, tenzij anders is overeengekomen. Het is Huurder uitdrukkelijk verboden anderen dan technische servicepersoneel van Verhuurder werkzaamheden van welke aard dan ook met betrekking tot de apparatuur te laten uitvoeren.
 7. De vervanging van onderdelen en de uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden komen niet voor rekening van Huurder tenzij u deze het gevolg zijn van ondeskundig en verkeerd gebruik van de apparatuur, zulks ter redelijke beoordeling door Verhuurder gemachtigde personen, ontslaan Verhuurder van alle verplichtingen voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende terwijl in dat geval Huurder aansprakelijk is voor de daaruit eventueel voor Verhuurder voortvloeiende schade. Onderdelen welke tijdens de huurperiode worden vervangen c.q. vernieuwd worden blijven eigendom van Verhuurder.
 8. Geen andere dan de door Verhuurder verkochte toners mogen met de Pimpter worden verwerkt. Bij gebruik van andere toners zal bij storingen geen garantie gegeven kunnen worden.
 9. Huurder zal de apparatuur gebruiken met inachtneming van de door de fabriek afgegeven en in de handleiding omschreven richtlijnen.
 10. Bij storingen zal Verhuurder naar eigen keuze een nieuw of gereviseerd object kunnen leveren.
 11. Aanvulling c.q. vervanging van verbruiksmaterialen zal door Huurder worden aangekocht via de website www.Pimpter.nl om zo de beste kwaliteit te kunnen garanderen.

Artikel 6: Medewerking Verhuurder

 1. Huurder zal Verhuurder steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de zaken, programmatuur en van de door Verhuurder te verlenen diensten.
 2. Ingeval medewerkers van Verhuurder op locatie van Huurder werkzaamheden verrichten zal Huurder kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten, zorg dragen. Huurder zal Verhuurder vrijwaren voor aanspraken voor derden, medewerkers van Verhuurder daaronder begrepen die in verband met de uitvoerig van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
 3. Huurder verleent te alle tijde gedurende normale kantooruren aan één of meerdere door Verhuurder aangewezen personen toegang tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt teneinde zich te overtuigen van de naleving door Huurder van alle verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende en om door Verhuurder noodzakelijk geachte controle op de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten c.q. zich weer in bezit te stellen van het gehuurde.
 4. Verhuurder zal de apparatuur vanaf de datum van in bezit hebben op het installatieadres voor eigen rekening verzekeren en verzekerd houden tegen schade uit hoofde van inbraak, diefstal en/of brand. Huurder zal de apparatuur als een goed Huurder gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming. Voor schade aan of verlies van het object is Huurder jegens Verhuurder aansprakelijk voor zover de schade of dat verlies niet door de door Verhuurder afgesloten verzekering wordt gedekt. In ieder geval van enig waardebeïnvloedend evenement met betrekking tot de apparatuur evenement met betrekking tot de apparatuur is verplicht Verhuurder hieromtrent binnen 24 uur te informeren en Verhuurder alle gegevens hieromtrent te verschaffen.
 5. Verhindering of onmogelijkheid aan de zijde van de Huurder om van het object gebruik te maken, als gevolg van welke oorzaak dan ook, laat de verplichtingen van de Huurder uit hoofde van de overeenkomst onverlet.
 6. Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, (mede-) veroorzaakt door, of in verband met de apparatuur, of het gebruik van de apparatuur, of de staat waarin dit zich bevindt.
 7. Huurder is verplicht ieder die enig recht op eigendom van de apparatuur zal uitoefenen – in het bijzonder ingeval van beslagen – onmiddellijk te wijzen op het eigendomsrecht van Verhuurder, alsmede Verhuurder van één en ander onverwijld per aangetekende brief in kennis te stellen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden.

Artikel 7: Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Verhuurder. Wanneer een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en Risico

 1. Verhuurder zal zich inspannen om haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst zodanig uit te voeren, dat de apparatuur in bedrijfsklare toestand wordt gehouden.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welk schade dan ook door Huurder geleden. In het bijzonder ten gevolge van schade wegens stilstand, storing en slecht functioneren van de apparatuur of een gedeelte daarvan, of ten gevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties of verrichten van onderhoudswerkzaamheden van het vervangen van onderdelen, tenzij de schade aan opzet of grover schuld van Verhuurder is te wijten.
 3. De aansprakelijkheid van Pimpter voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn is uitgesloten.
 4. Voor tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (door onder begrepen eventuele onrechtmatige daad), aanvaardt Verhuurder slechts een beperkte aansprakelijkheid en wel tot het bedrag waarop de door Verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft (thans €1.250.000,00), vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bij opzet of bewuste roekeloosheid door Verhuurder geldt deze beperking niet. Een kopie va de huidige polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Verhuurder.
 5. Aansprakelijkheid van Verhuurder wegen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Huurder onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij dat een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Huurder ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te omvatten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Huurder de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verhuurder meldt.
 6. Voor de installatiewerkzaamheden, welke dienen te worden uitgevoerd in het systeem van de gebruiker, alsmede software-installaties, aanvaardt Verhuurder geen aansprakelijkheid. Het netwerkbeheer valt uitdrukkelijk onder de verantwoordelijkheid van de Huurder. Als Verhuurder, om welke reden dan ook, voor de gebruiker werkzaamheden verrichten in het netwerk, zal dit slechts geschieden onder verantwoordelijkheid van de Huurder met afwijzing van alle aansprakelijkheid jegens Verhuurder. Verhuurder neemt geen verantwoording voor enige incompatibiliteit ten aanzien van soft-/ en of hardware, welke niet door Verhuurder geadviseerd wordt.
 7. Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Verhuurder zich in de rechtsverhouding jegens Huurder bedient. Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede-) veroorzaakt door in verband met de apparatuur, het gebruik van de apparatuur, of de staat waarin deze zich bevindt.
 8. Zaken zijn voor risico van de Verhuurder tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de Huurder, of van door de Huurder gebruikte hulppersonen, zijn gebracht.
 9. Huurder zal Verhuurder direct schriftelijk in kennis stellen zodra Huurder met (het voornemen tot) intrekking van een ten behoeve van Huurder neergelegde aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in Boek 2 artikel 403 BW bekend is geworden. Onverminderd de rechten van Verhuurder is Verhuurder in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van Huurder te verlangen.
 10.  Huurder is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen. Indien een aansprakelijkheidsverklaring van een derde voor de verplichting van Huurder (waaronder begrepen de aansprakelijkheid op grond van Boek 2 artikel 403 BW) is of wordt ingetrokken is Verhuurder gerechtigd om direct, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de overeenkomst te beëindigen en het totaal door Huurder verschuldigde op te eisen.

Artikel 9: intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom- waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten- op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, programmatuur, of ander materialen, waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Verhuurder of diens licentiegegevens.
 2. Huurder zal nimmer eigen aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid van zaken, programmatuur of materialen verwijderen of wijzigen.

Artikel 10: Beëindigen

 1. Bij het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst door Huurder, heeft Huurder twee opties: Huurder betaald alle nog openstaande termijnen in één keer waardoor de Pimpter en toebehoren direct eigendom worden van Huurder. Of Huurder doet direct afstand van de Pimpter en toebehoren, welke hierna door Verhuurder binnen 48 uur (twee werkdagen) opgehaald worden na incasso van € 97,50 aan transport/voorrijkosten. Huurder verplicht onmiddellijk de apparatuur in goede en complete staat met alle daarbij behorende documenten weer ten volle beschikking van Verhuurder te houden, zulks op straffe van verbeurte door Huurder aan Verhuurder van niet voor korting of matiging vatbare, onmiddellijk opeisbare boete van € 45,38 voor iedere dag dat Huurder niet aan deze verplichtingen voldoet. Onverminderd het recht van Verhuurder om vergoeding van de volledige schade te vorderen, wanneer deze hoger is.
 2. Verhuurder is bevoegde huurovereenkomst per aangetekende brief met onmiddellijk ingang te ontbinden en zich op kosten van Huurder terstond in het bezit van de apparatuur te stellen, indien:
 1. Onverminderd het recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding zal Huurder in die gevallen niet alleen de onbetaalde reeds vervallen huurtermijnen aan Huurder zijn verschuldigd, doch tevens nog niet vervallen termijnen van de lopende huurperiode. Tussentijdse beëindiging laat het recht van Verhuurder onverlet om van Huurder kosten schade en interest te vorderen en de overeenkomst te ontbinden op grond van de wet. Indien tussen Verhuurder en Huurder meerdere huurovereenkomsten bestaan c.q. indien een tussen hen geldende overeenkomst betrekking heeft op meerdere objecten geldt het bepaalde in dit lid voor alle door Verhuurder aan Huurder verhuurde objecten en diensten. Het niet staan op stipte nakoming van enige verplichting van Huurder schept voor deze tegenover de Verhuurder nimmer enig recht.

Artikel 11: Slotbepalingen

 1. Huurder mag de rechten, welke hij ontleent aan de onderhavige overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, aan derden overgedragen. Deze toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.
 2. Elk der partijen staat er voor dat in dat gedurende en na het einde van de overeenkomst alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze betrekking heeft op de door Verhuurder gebruikte onderwerp-, fabricage-, en/of constructiemethoden.
 3. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Verhuurder en Huurder geldende rechtsbetrekking zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht worden genomen.
 4. Verhuurder is gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst voortspruitende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. Huurder geeft hiertoe bij voorbaat zijn toestemming.
 5. Alle door Verhuurder te maken kosten tot het effectueren en bewaren van haar rechten, zowel van buitengerechtelijke al van gerechtelijke aard, komen ten laste van de Huurder.
 6. De kopjes boven de bepalingen van de overeenkomst zijn niet bepalend voor de inhoud daarvan. Afspraken buiten de overeenkomst binden Verhuurder niet, tenzij deze schriftelijk door de directie van Verhuurder zijn bevestigd.
 7. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 8. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst zullen bij uitsluiting van andere rechterlijke instanties worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij het geschil op grond van de van toepassing zijnde wettelijke regeling dient te worden voorgelegd aan de Kantonrechter. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.                       
Powered By OpenCart
Pimpter Special Printers © 2018